İngilizce

The Cellular Response to Hypoxia The bulk of cellular oxygen is used by mitochondria as an electron acceptor that allows adenosine triphophate to be generated from the energy released during the oxidation of carbon in dietary sugars and fats (oxidative phosphorylation).6 Oxygen delivery to the mitochondria depends on the arterial oxygen content (primarily determined by the hemoglobin concentration and the oxyhemoglobin saturation), the cardiac output, the vascular supply to the tissue, and the metabolic rate of the tissue. The last is responsible for the observation that the Po2 of the tissues is substantially lower than the arterial blood even under normal conditions.7 For example, in metabolically active tissues including the liver and the kidney, diffusion gradients between the vasculature and individual cells result in a normal tissue Po2 as low as 30 torr.8 The ability of cells to tolerate these levels of oxygen is explained by the finding that isolated mitochondria do not become substrate limited by oxygen until the Po2 falls to <1 torr.7 This complex interrelationship between oxygen delivery and metabolism explains how some patients with remarkably low arterial oxygen concentrations can remain clinically “stable” for prolonged periods prior to the initiation of oxygen therapy.9 Unlike exposure to hypoxia, ischemia resulting from vascular occlusion interrupts both oxygen and glucose delivery and prevents the clearance of CO2 and lactate, resulting in tissue, hypoxia, hypercapnia, and acidosis.10 In response to a reduced tissue Po2, cells initiate an adaptive program mediated by the transcription factors hypoxia inducible factor (HIF)-1 and HIF-2. The HIFs are heterodimers composed of HIF-1α or HIF-2α and HIF-1β (also known as the aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator) (Fig 1).11,12 Under normoxic conditions, HIF-1β can be found in the cytoplasm; however, HIF-1α is nearly undetectable because it is rapidly targeted for ubiquitin-mediated degradation by its E3 ligase, the von Hippel Lindau protein.13,14 For the von Hippel Lindau protein to target HIF-1α, it must be hydroxylated at specific proline residues by prolyl hydroxylases (PHDs).14 As the intracellular Po2 falls below about 30 torr,10,11 the activity of the PHDs (primarily PHD215,16) is inhibited, preventing the hydroxylation and subsequent ubiquitin-mediated degradation of HIF-1.17-22

Türkçe

Hipoksiye Hücresel Tepki Hücresel oksijenin büyük kısmı mitokondri tarafından, adenozin trifofatın diyet şekerlerinde ve yağlarda karbonun oksidasyonu sırasında salınan enerjiden üretilmesine izin veren bir elektron alıcısı olarak kullanılır (oksidatif fosforilasyon) .6 Mitokondriye oksijen verilmesi arteriyel oksijene bağlıdır. içerik (öncelikle hemoglobin konsantrasyonu ve oksihemoglobin satürasyonu ile belirlenir), kalp debisi, dokuya vasküler besleme ve dokunun metabolik hızı.Sonuncusu, dokuların Po2'sinin normal koşullar altında bile arteriyel kandan önemli ölçüde daha düşük olduğunun gözlemlenmesinden sorumludur.7 Örneğin, karaciğer ve böbrek dahil metabolik olarak aktif dokularda, vaskülatür ve bireysel hücreler arasındaki difüzyon gradyanları 30 torr kadar düşük bir normal doku Po2'si.8 Hücrelerin bu oksijen seviyelerini tolere etme kabiliyeti, izole edilmiş mitokondrinin Po2 <1 torr'a düşene kadar oksijenle sınırlı substrat haline gelmemesi bulgusuyla açıklanmaktadır.7 Aradaki bu karmaşık ilişki oksijen iletimi ve metabolizma, önemli ölçüde düşük arteriyel oksijen konsantrasyonlarına sahip bazı hastaların, oksijen tedavisinin başlamasından önce uzun süre klinik olarak "stabil" kalabileceğini açıklar.9 Hipoksiye maruz kalmanın aksine, vasküler tıkanmadan kaynaklanan iskemi hem oksijen hem de glikoz iletimini kesintiye uğratır ve önler CO2 ve laktatın klirensi doku, hipoksi, hiperkapni ve asidoz ile sonuçlanır.10 Azaltılmış doku Po2'ye yanıt olarak, hücreler, transkripsiyon faktörleri hipoksi ile indüklenebilir faktör (HIF) -1 ve HIF-2'nin aracılık ettiği bir uyarlamalı program başlatır.HIF'ler, HIF-1α veya HIF-2α ve HIF-1β'dan (aril hidrokarbon reseptörü nükleer translokatör olarak da bilinir) oluşan heterodimerlerdir (Şekil 1) .11,12 Normoksik koşullar altında, HIF-1β sitoplazmada bulunabilir; bununla birlikte, HIF-1α, E3 ligazı olan von Hippel Lindau proteini tarafından ubikitin aracılı degradasyon için hızla hedeflendiğinden, neredeyse saptanamaz durumdadır.13,14 Von Hippel Lindau proteininin HIF-1α'yı hedeflemesi için, spesifik olarak hidroksillenmesi gerekir. prolil hidroksilazlar (PHD'ler) tarafından prolin kalıntıları .14 Hücre içi Po2 yaklaşık 30 torr altına düştüğünde, 10,11 PHD'lerin aktivitesi (öncelikle PHD215,16) inhibe edilerek hidroksilasyon ve ardından ubikitin aracılı HIF-1.17 bozunması önlenir. -22

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)